ဗဟုသုတ

လမ္းလုိလူ

လမ္း ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ လမ္းက်ဥ္း ၊ လမ္းက်ယ္ ၊ လမ္းမႀကီး ၊ေျမလမ္း ၊ ကတၱရာလမ္း အစရွိသည့္ လမ္းမ်ိဳးစုံရွိသည္။ ထိုလမ္းမ်ားတြင္ လူ တိရစၧာန္ အစရွိေသာ သတၱဝါေတြသြားလာေနၾကသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားက ေျခက်င္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြားလာေနၾကသည္။ မိတ္ေဆြ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေလာက္ ေမးျခင္မိပါသည္။ လမ္း၏အနိမ္အျမင့္ အႏၲရယ္အခ်ိဳ႕ကို  ေန႔ ႏွင့္ ည ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပိုကြဲျပားပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့အေျဖက သင္တို႔၏အေျဖႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိနိုင္ပါသည္။လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင့္လည္းရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ညအေမွာင္အခ်ိန္တြင္ မီးအလင္းေရာင္ျဖင့္သြားလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညအခါတြင္ ပို၍ကြဲျပားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဥပမာ ၊ ယာဥ္တစ္ခုခုျဖင့္ ခရီးတစ္ခုသြားသည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ လမ္းမေပၚတြင္ရွိႏွင့္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားကို ႀကိဳတင္မျမင္ရနိုင္ပါ။ ႀကိဳျမင္ရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္​။ ေရွ႕မွာရွိေသာ အေကြ႕၏အကြယ္မွ လာေနေသာ ယာဥ္မ်ားကိုလည္း မျမင္ရနိုင္ပါ။ မသိနိုင္ပါ။ ဟြန္းသံၾကားရမွသာလၽွင္ ႀကိဳတင္သိနိုပါသည္။ ညအခါတြင္ မိမိဆိုင္ကယ္၏ မီးအလင္းအားေပၚ မူတည္၍ ေရွ႕မွာရွိေသာ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိနိုပါသည္။ မိမိမ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ရွိ အေကြ႕တစ္ဘက္မွယာဥ္လာေနေသာအခါ ထိုယာဥ္၏မီးအလင္းေရာင္ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္သိနိုပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳတင္သိရေသာအခါ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္၍ ေရွာင္ရွားနိုင္ပါသည္။

ဤပုံပမာႏွင့္နည္းတူစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာကအတြင္း ဘဝခရီးသြားလာၾကေသာအခါ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ၾကဳံရပါသည္။ ေန၏အလင္းေရာင္ႏွင့္တူေသာ ပစၥည္း ဥစၥာ ျပည့္စုံမႈမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာအခါ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕အား လြယ္ကူစြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားလာနိုင္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲတိုင္းကို
ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရနိုင္ပါ။ ဉာဏ္ပညာျဖင့္သာ အခက္အခဲဟူသမၽွကို ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ပါသည္။ ပညာဟု ဆိုရာတြင္ အမွား အမွန္ ၊ အေကာင္း အဆိုး ၊ အေၾကာင္း အက်ိဳး တို႔ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားသိျမင္နိုင္ေသာ ဉာဏ္ ကို ဆိုလိုပါသည္။

၃၁ဘုံတြင္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဤ လူ႔ဘုံလူ႔ေလာကသည္လည္း အနိစၥ သခၤါရ သေဘာတရားႏွင့္ မကင္းလြတ္ေပ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆထားၾကေသာ ပစၥည္း ဥစၥာ တို႔သည္ အနိစၥ-အျမဲမရွိ အျမဲမပိုင္ဆိုင္နိုင္ ျဖစ္သည္။ အနိစၥ – အျမဲမရွိေသာ သေဘာတရားေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ ပစၥည္း ဥစၥာ မ်ား ဆုံးရႈံးသြားေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားက လက္တြဲျဖဳတ္သြားၾကသည္။ ဘဝလမ္းခရီးသည္ အလင္းေရာင္ အားနည္းၿပီး အေမွာင္ရိပ္မ်ားႀကီးစိုးလာၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ညအခ်ိန္ကဲ့သို႔ အေမွာင္က်လာသည္။ မီးအလင္းေရာင္ မပါ ပါဘဲလမ္းေလၽွာက္ေသာအခါ လိုရာခရီးမေရာက္သကဲ့သို႔ ဉာဏ္ပညာမဲ့ေသာသူမ်ား ပစၥည္း ဥစၥာ မဲ့သြားသည့္အခါ ဘဝတက္လမ္းသည္ မေရရာေတာ့ေျခ။ အေမွာင္လႊမ္းေနေသာလမ္းမေပၚတြင္ မီးထိုး၍ၾကည့္ေသာအခါ ခ်ိဳင့္ ဆူးေညႇာင့္ တို႔ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။      ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားအား လမ္းႏွင့္တူေသာလူ လမ္းလိုလူ ဟု ခိုင္းႏွိုင္းျခင္ပါသည္။ မစစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြတို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အခက္အခဲ ဒုကၡေရာက္ၾကရေသာအခါ ေရွာင္ရွားသြားၾကသည္။ ထိုနည္​းတူစြာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူအမ်ားအား ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဆူးေညႇာင့္ ႏွင့္တူေသာ လူမ်ား မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို ကြဲျပားစြာေတြ႕ျမင္ သိရွိနိုင္ေပသည္။  မီးအလင္းေရာင္ ႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္ပညာ ပိုင္ဆိုင္ထားမွသာလၽွင္ အေမွာင္ခြင္း၍ လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ေလၽွာက္လွမ္းနိုင္မည္။

ပစၥည္း ဥစၥာမ်ား သာလၽွင္ပိုင္ဆိုင္ထားပါက လမ္းလိုလူမ်ားကို မေရွာင္ရွားနိုင္ေပ။ အလင္းေရာင္ႏွင့္တူေသာ၊ အမွား အမွန္၊ အေကာင္း အဆိုး ၊ အေၾကာင္း အက်ိဳး တို႔ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားသိျမင္နိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာကို ရယူပိုင္ဆိုင္ထားမွသာ လမ္းလိုလူ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ၾကေပမည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔၏လိုရာပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လမ္းလိုလူ ကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ ဉာဏ္ပညာအား အရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔ စာဖတ္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္၍ ဖိတ္ေခၚ ေမာင္းေခတ္ရင္ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။လမ်း ။ (unicode)

     အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လမ်းကျဉ်း ၊ လမ်းကျယ် ၊ လမ်းမကြီး ၊မြေလမ်း ၊ ကတ္တရာလမ်း အစရှိသည့် လမ်းမျိုးစုံရှိသည်။ ထိုလမ်းများတွင် လူ တိရစ္ဆာန် အစရှိသော သတ္တဝါတွေသွားလာနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများက ခြေကျင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့် သွားလာနေကြသည်။ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် မေးခြင်မိပါသည်။ လမ်း၏အနိမ်အမြင့် အန္တရယ်အချို့ကို  နေ့ နှင့် ည ဘယ်အချိန်မှာ ပိုကွဲပြားပါသနည်း။ ကျွန်တော့်ရဲ့အဖြေက သင်တို့၏အဖြေနှင့် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်လည်းရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ညအမှောင်အချိန်တွင် မီးအလင်းရောင်ဖြင့်သွားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ညအခါတွင် ပို၍ကွဲပြားစွာ တွေ့မြင်ရသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ဥပမာ ၊ ယာဉ်တစ်ခုခုဖြင့် ခရီးတစ်ခုသွားသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ လမ်းမပေါ်တွင်ရှိနှင့်နေသော အချို့ ချိုင့်ခွက်များကို ကြိုတင်မမြင်ရနိုင်ပါ။ ကြိုမြင်ရသည်များလည်း ရှိပါသည်​။ ရှေ့မှာရှိသော အကွေ့၏အကွယ်မှ လာနေသော ယာဉ်များကိုလည်း မမြင်ရနိုင်ပါ။ မသိနိုင်ပါ။ ဟွန်းသံကြားရမှသာလျှင် ကြိုတင်သိနိုပါသည်။ ညအခါတွင် မိမိဆိုင်ကယ်၏ မီးအလင်းအားပေါ် မူတည်၍ ရှေ့မှာရှိသော ချိုင့်ခွက်များကို ကြိုတင်သိနိုပါသည်။ မိမိမျက်နှာခြင်းဆိုင်ရှိ အကွေ့တစ်ဘက်မှယာဉ်လာနေသောအခါ ထိုယာဉ်၏မီးအလင်းရောင်ကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြင့် ကြိုတင်သိနိုပါသည်။ ထိုသို့ ကြိုတင်သိရသောအခါ ယာဉ်မတော်တဆမှုများအား ကြိုတင်၍ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ 

         ဤပုံပမာနှင့်နည်းတူစွာ ကျွန်တော်တို့ လောကအတွင်း ဘဝခရီးသွားလာကြသောအခါ အခြေအနေအမျိုးမျိုး တွေ့ကြုံရပါသည်။ နေ၏အလင်းရောင်နှင့်တူသော ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပြည့်စုံမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသောအခါ အခက်အခဲအချို့အား လွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြတ်သွားလာနိုင်ကြပေသည်။ သို့သော်လည်း အခက်အခဲတိုင်းကို 
ပစ္စည်း ဥစ္စာများဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရနိုင်ပါ။ ဉာဏ်ပညာဖြင့်သာ အခက်အခဲဟူသမျှကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပညာဟု ဆိုရာတွင် အမှား အမှန် ၊ အကောင်း အဆိုး ၊ အကြောင်း အကျိုး တို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သော ဉာဏ် ကို ဆိုလိုပါသည်။ 

         ၃၁ဘုံတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သော ဤ လူ့ဘုံလူ့လောကသည်လည်း အနိစ္စ သင်္ခါရ သဘောတရားနှင့် မကင်းလွတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြသော ပစ္စည်း ဥစ္စာ တို့သည် အနိစ္စ-အမြဲမရှိ အမြဲမပိုင်ဆိုင်နိုင် ဖြစ်သည်။ အနိစ္စ – အမြဲမရှိသော သဘောတရားကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသော ပစ္စည်း ဥစ္စာ များ ဆုံးရှုံးသွားသောအခါ အချို့သော မိတ်ဆွေများက လက်တွဲဖြုတ်သွားကြသည်။ ဘဝလမ်းခရီးသည် အလင်းရောင် အားနည်းပြီး အမှောင်ရိပ်များကြီးစိုးလာကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ညအချိန်ကဲ့သို့ အမှောင်ကျလာသည်။ မီးအလင်းရောင် မပါ ပါဘဲလမ်းလျှောက်သောအခါ လိုရာခရီးမရောက်သကဲ့သို့ ဉာဏ်ပညာမဲ့သောသူများ ပစ္စည်း ဥစ္စာ မဲ့သွားသည့်အခါ ဘဝတက်လမ်းသည် မရေရာတော့ခြေ။ အမှောင်လွှမ်းနေသောလမ်းမပေါ်တွင် မီးထိုး၍ကြည့်သောအခါ ချိုင့် ဆူးညှောင့် တို့ကို သိသာထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရသည်။      ထို့ကြောင့် အချို့သောလူများအား လမ်းနှင့်တူသောလူ လမ်းလိုလူ ဟု ခိုင်းနှိုင်းခြင်ပါသည်။ မစစ်မှန်သော မိတ်ဆွေတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အခက်အခဲ ဒုက္ခရောက်ကြရသောအခါ ရှောင်ရှားသွားကြသည်။ ထိုနည်​းတူစွာ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအများအား ဉာဏ်ပညာဖြင့် ဆူးညှောင့် နှင့်တူသော လူများ မိတ်ဆွေကောင်းများကို ကွဲပြားစွာတွေ့မြင် သိရှိနိုင်ပေသည်။  မီးအလင်းရောင် နှင့်တူသော ဉာဏ်ပညာ ပိုင်ဆိုင်ထားမှသာလျှင် အမှောင်ခွင်း၍ လိုရာပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်။

  ပစ္စည်း ဥစ္စာများ သာလျှင်ပိုင်ဆိုင်ထားပါက လမ်းလိုလူများကို မရှောင်ရှားနိုင်ပေ။ အလင်းရောင်နှင့်တူသော၊ အမှား အမှန်၊ အကောင်း အဆိုး ၊ အကြောင်း အကျိုး တို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သော ဉာဏ်ပညာကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားမှသာ လမ်းလိုလူ နှင့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပေမည်။ သို့မှသာ မိမိတို့၏လိုရာပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လမ်းလိုလူ ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဉာဏ်ပညာအား အရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ စာဖတ်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍ ဖိတ်ခေါ် မောင်းခေတ်ရင် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popular

To Top